Wij zetten ons in om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Het doel van dit beleid is om uit te leggen waarom en hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en, daarnaast, om uw rechten onder de toepasselijke wetgeving uit te leggen.

INLEIDING SERVICEPROVIDER/GEGEVENSBEHEERDER

De verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens verzameld via de Website is deSter BV, Gelmelstraat 96, 2320 Hoogstraten, België, telefoon: +32 3 340 12 90, e-mail: shop@dester.com.

Voor de Europese Economische Ruimte hebben we de volgende vertegenwoordiger en functionaris voor gegevensbescherming aangesteld: Martijn de Kiewit, dpo@gategroup.com.

DEFINITIES

“Persoonsgegevens”, zoals hierin gebruikt, betekent alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon of, voor zover vereist door de wet (bijv. in België), over een identificeerbare rechtspersoon.

Deze website, https://shop.dester.com, wordt hierna “de Website” genoemd.

“Wij”, “ons” of “onze”, zoals hier gebruikt, verwijst naar deSter BV, meer details over de juridische entiteit zijn beschikbaar in de Imprint sectie.

UW TOESTEMMING

Door deze Website te bezoeken gaat u akkoord met dit Privacybeleid en de hierin beschreven verwerking van Persoonsgegevens. Als u het hier niet mee eens bent, verzoeken wij u deze Website niet te bezoeken.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan afzien van verdere verwerking van uw Persoonsgegevens, behalve voor zover de verwerking van uw Persoonsgegevens rechtmatig is om andere redenen, zelfs zonder uw toestemming (bijv. als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om doorslaggevende belangen van derden of onszelf te beschermen, zoals bijv. de ononderbroken beschikbaarheid van onze website of handhaving van wetsovertredingen, altijd op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens zorgvuldig en uitsluitend voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden en voor zover noodzakelijk voor de hierin beschreven doeleinden.

We streven er altijd naar om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, informatie op anonieme basis te verzamelen of om informatie na verzameling te anonimiseren. “Anonimiseren” betekent dat er objectief en onomkeerbaar geen mogelijkheid is dat dergelijke informatie aan u of een andere identificeerbare persoon kan worden gekoppeld. Dergelijke geanonimiseerde informatie geldt niet als Persoonsgegevens.

DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor specifieke en beperkte doeleinden. We vragen alleen om persoonlijke gegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor deze doeleinden. Voor elke verwerking van persoonlijke gegevens moeten we een wettelijke basis hebben om dit te doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en anderszins verwerken en de rechtsgrondslag waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en anderszins verwerken, worden hieronder beschreven:

 • de verwerking van uw bestelling in verband met de uitvoering van onze contractuele relatie met u;
 • als u ervoor kiest om u aan te melden voor onze aanbiedingen met het legitieme doel om u informatie over onze aanbiedingen te sturen;
 • om u aan te melden voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons met details over onze aanbiedingen op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u op enig moment besluit dat u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor dergelijke marketinggerelateerde berichten, kunt u zich uitschrijven – meer informatie vindt u hieronder bij ‘Direct Marketing’;
 • u marketingpromoties, aanbiedingen en wedstrijden per e-mail te sturen om onze goederen en diensten te promoten op basis van een legitiem belang om dit te doen;
 • onze producten en diensten te verbeteren op basis van ons legitieme belang om onze producten en diensten voortdurend te verbeteren; en
 • om uw feedback te verkrijgen via onze klantenservice om vragen of zorgen te beantwoorden als onderdeel van onze contractuele relatie met u.

Voor elk van de bovenstaande verwerkingsdoeleinden verzamelen, bewaren en verwerken wij categorieën van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Je volledige naam voor het verwerken van bestellingen en facturering;
 • Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer, voor het afhandelen van bestellingen en facturering;
 • Je IP-adres;
 • Je aankoopgeschiedenis zodat je je laatste aankoop kunt herhalen en problemen kunt oplossen met betrekking tot problemen die zich kunnen voordoen bij je bestelling;
 • Uw opmerkingen en beoordelingen via onze klantenservice;
 • Website-/browsergeschiedenis inclusief locatiegegevens voor btw- en verzendberekening en gepersonaliseerde productsuggesties; en
 • Informatie over cookies (zie ‘Cookiebeleid’).

DIRECT MARKETING

Zoals hierboven aangegeven, sturen we u, wanneer u een bestelling plaatst op de Website, af en toe direct marketing via e-mail over soortgelijke producten en diensten. We hebben er een legitiem belang bij om u marketing te sturen om onze producten en diensten bij onze klanten te promoten en om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de beste aanbiedingen en deals die beschikbaar zijn.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor direct marketing door de instructies in de e-mail te volgen. We zullen zo snel mogelijk stoppen met het sturen van marketingberichten, maar zullen dit in ieder geval niet later doen dan 30 dagen na uw verzoek.

Als u in 12 maanden geen bestelling hebt geplaatst, zullen we u automatisch afmelden voor verdere direct marketing. Als u opnieuw bij ons bestelt en u nog niet eerder hebt uitgeschreven, of als u een bestelling plaatst en zich aanmeldt voor direct marketing, zullen we opnieuw marketingcommunicatie naar u gaan sturen.

ONTVANGERS VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met derden, met inbegrip van externe dienstverleners, en met andere entiteiten van de groep, zoals vereist door de wet, wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling te verwerken of wanneer we een legitiem belang hebben om dit te doen.

Wij verzoeken derden de beveiliging van uw Persoonsgegevens te respecteren en deze te verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, zullen we alleen persoonlijke gegevens bekendmaken die nodig zijn om de dienst te verlenen. Voordat we persoonlijke gegevens delen, zorgen we ervoor dat alle aanbieders contractueel gebonden zijn en kunnen aantonen dat uw persoonlijke gegevens:

 • worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • rechten worden gegarandeerd;
 • worden op een veilige manier opgeslagen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen;
 • worden niet langer bewaard dan nodig is om de service te verwerken;
 • zullen nooit worden gebruikt voor iets anders dan het verwerken van de aangevraagde service;
 • wordt niet door derden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn onder andere:

 • Bedrijven die helpen om uw aankopen bij u te krijgen, zoals betaalserviceproviders en bezorgbedrijven of als onderdeel van het standaard klanttraject om de betaling in ontvangst te nemen en de levering aan u te beheren;
 • bedrijven die helpen bij het beheren van je account en het opzetten van onze klantenservice ondersteunen;
 • professionele dienstverleners, zoals IT-providers, marketingbureaus, reclamepartners en websitehosts die ons helpen ons bedrijf te runnen en onze marketing en reclame aan u te leveren; en
 • gegevensinzichtbedrijven die ervoor zorgen dat de informatie die we bewaren actueel en accuraat is.

Sommige ontvangers van Persoonsgegevens kunnen zich buiten België en de Europese Economische Ruimte bevinden, d.w.z. in rechtsgebieden waar Persoonsgegevens niet wettelijk beschermd zijn op een gelijkwaardig niveau als in België en de Europese Economische Ruimte. Voordat we Persoonsgegevens beschikbaar stellen in dergelijke rechtsgebieden, zorgen we er echter wel voor dat dergelijke overdrachten in overeenstemming zijn met de gegevensbeschermingswetten van België en de Europese Unie. Tenzij de Europese Commissie en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (in het Nederlands: ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’, in het Frans: ‘L’Autorité de protection des données’) hebben besloten dat het land van de ontvanger adequate gegevensbeschermingswetgeving biedt of de ontvanger een ondertekenaar is van het EU/CH-US Privacy Shield, implementeren we altijd de contractuele clausules die door de Europese Commissie en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit worden erkend als adequate bescherming.

Door dit Privacybeleid te aanvaarden, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken en te delen met ontvangers van Persoonsgegevens buiten België en de Europese Economische Ruimte voor de beschreven doeleinden.

OPSLAGDUUR VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verwijderen uw persoonlijke gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u ermee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten, worden alle persoonlijke gegevens die voor dit doel zijn verzameld, verwijderd als u besluit om u af te melden voor dergelijke marketinggerelateerde communicatie.

UW RECHT OM INFORMATIE OP TE VRAGEN UITOEFENEN

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste Persoonsgegevens te rectificeren. Bovendien hebt u het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen of de verwerking van uw Persoonsgegevens stop te zetten. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, stuur dan een e-mail naar gdpr@gategroup.com of een brief naar deSter BV, Gelmelstraat 96, 2320 Hoogstraten, België.

Tenzij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uitdrukkelijk toestaat dat wij uw Persoonsgegevens blijven verwerken en/of bewaren, zullen wij uw Persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen en/of de verwerking ervan stopzetten.

HET UITOEFENEN VAN UW RECHT OP RECTIFICATIE, UITWISSING OF VERZET

U hebt het recht om een informatieverzoek in te dienen om te weten te komen welke categorieën Persoonsgegevens wij over u verwerken voor welke doeleinden, hoe wij uw Persoonsgegevens met anderen delen en hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, stuur dan een e-mail naar gdpr@gategroup.com of een brief naar deSter BV, Gelmelstraat 96, 2320 Hoogstraten, België.

Uw verzoek om informatie wordt verwerkt en beantwoord zonder kosten, behalve als uw verzoeken duidelijk buitensporig zijn (met name vanwege het repetitieve karakter), in welk geval wij ons het recht voorbehouden een vergoeding te vragen voor het beantwoorden van het verzoek of te weigeren het verzoek te beantwoorden.

In zeldzame gevallen kunnen we – voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving – genoodzaakt zijn om uw verzoek geheel of gedeeltelijk te weigeren. In dat geval zullen wij u informeren over de redenen van deze weigering. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (zie hieronder “Een klacht indienen”) tegen een dergelijke weigering en een gerechtelijk rechtsmiddel aan te wenden.

Een klacht indienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw Persoonsgegevens of over onze reactie op een verzoek om informatie, rectificatie of wissing of op een verzoek om de verwerking van uw Persoonsgegevens te stoppen. Als u gebruik wilt maken van dit recht, raadpleegt u de

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Pressestraat 35, 1000 Brussel, België

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Kijk voor meer informatie op https://www.dataprotectionauthority.be/

Koppelingen naar websites van andere aanbieders:

Deze Website kan links bevatten naar websites van andere leveranciers die niet onder deze Privacy- en cookieverklaring vallen, maar waarvoor hun eigen privacybeleid geldt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zijn van toepassing zodra ze op deze Website zijn gepubliceerd.

TOEPASSELIJK RECHT

Dit Privacybeleid en de interpretatie ervan en alle geschillen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, zijn onderworpen aan de wetten van België, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten, waarbij de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en meer bepaald van de stad Antwerpen exclusief bevoegd zijn om geschillen te beslechten.

Geregistreerd kantoor

deSter BV
Gelmelstraat 96
2320 Hoogstraten
België

Contactadres

deSter BV
Gelmelstraat 96
2320 Hoogstraten
België
Telefoon: +32 3 340 12 11
info@deSter.com

Handelsregister

RPR afdeling Antwerpen Turnhout nr. BE 0413.763.693

Belastingregister

BTW-nr. BE 0413.763.693