DEFINITIE

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de online bestelling van “deSter” Producten (hierna de “Producten”) door Klant bij Verkoper.

“Verkoper” betekent deSter BV met maatschappelijke zetel Gelmelstraat, 96, 2320 Hoogstraten, België, ondernemingsnummer 0413.763.693 en fiscaal registratienummer BE0413.763.693.

Een “Klant” op de Website wordt gedefinieerd als elke persoon die een bestelling plaatst op de Website

De “Website” betekent shop.dester.com.

Verkoper en Koper worden elk afzonderlijk een “Partij” genoemd en gezamenlijk de “Partijen”.

TOEPASSINGSBEREIK

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AV”) definiëren de rechten en verplichtingen van partijen in verband met de online verkoop van Producten via de Website.

Alle inhoud op de Website (hierna, inclusief tekst, grafieken en afbeeldingen, “Inhoud”) is uitsluitend bedoeld om deSter en de door hen aangeboden producten en diensten vooraf te informeren en kan worden gewijzigd. Niets op de Website wordt geacht een bindend aanbod te vormen. In het bijzonder, zonder beperking, zijn prijzen die op de Website worden vermeld niet bindend.

Door de bestelling te bevestigen, wordt het aanbod van de Verkoper aanvaard en aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de Producten. Op het contract dat voortvloeit uit deze bevestiging zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de Bestelling. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn Website, zijn procedures en voorwaarden, met inbegrip van deze AV, op elk moment te wijzigen. Indien een administratieve of overheidsinstantie dit vereist, kan de gewijzigde AVTS echter van toepassing zijn op een transactie die vóór de wijziging is uitgevoerd.

Elke bestelling impliceert aanvaarding en betalingsverplichting.

De Producten die te koop worden aangeboden en worden geleverd door de Verkoper zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad, zoals gespecificeerd op het moment van het plaatsen van de bestelling. Ook de Producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van een Product.

Onze Website wordt gratis ter beschikking gesteld. We garanderen niet dat onze Website, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze Website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze Website op de hoogte zijn van deze AVV en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.

U stemt ermee in de Website of Inhoud niet te gebruiken op een manier die in strijd is met wet- of regelgeving of die een onwettig doel of effect heeft of die niet in overeenstemming is met de huidige ethische en morele normen. U stemt ermee in de Website niet te misbruiken door virussen of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercode te introduceren die ontworpen is om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

deSter sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor verliezen of schade die het gevolg zijn van virussen of andere malware, met inbegrip van maar niet beperkt tot technologisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere materialen kan infecteren.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. U mag het niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken, als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u een van de bepalingen van deze AVV niet hebt nageleefd. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen op shop@dester.com.

ONLINE BESTELLEN

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze en aankoop van een Product. De details van elk Product dat te koop wordt aangeboden, worden gepresenteerd op de Website. De Verkoper garandeert alleen dat de Producten op het moment van levering voldoen aan de op de Website afgebeelde specificaties. De Klant moet daarom de productfiches raadplegen op het moment dat hij de bestelling plaatst om de kenmerken en specifieke informatie te kennen. Er kunnen zich echter variaties voordoen, en Verkoper garandeert niet dat de Productbeschrijvingen of andere inhoud van de Website foutloos of volledig zijn.

Door verbinding te maken met de Website aanvaardt de Klant het Privacybeleid en de Cookieverklaring.

De klant:

  • selecteert de gewenste producten,
  • vult het formulier in met de informatie die nodig is om de bestelling te valideren en te verwerken,
  • bevestigt de bestelling.

Wanneer de Klant op “bevestigen” klikt, wordt dit beschouwd als zijn elektronische handtekening. De bestelling vormt een aanbod om de Producten te kopen in overeenstemming met deze voorwaarden. Verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling naar eigen goeddunken te accepteren of af te wijzen. Als de bestelling wordt aanvaard, ontvangt de Klant een bevestiging van de aanvaarding van zijn bestelling door de Verkoper door de ontvangst van een e-mail van de Verkoper waarin de aanvaarding van zijn bestelling wordt bevestigd. Dit bericht bevestigt dat de bestelling is geplaatst en bevat de details van de verkoop.

De gegevens die in het computersysteem van de Verkoper zijn opgeslagen – e-mails, kennisgevingen – vormen het bewijs van de contractuele relatie van de Verkoper met de Klant in het kader van de bestelling.

PRIJZEN EN VERREKENING

De prijzen die in de verschillende bestellingen of contracten worden vermeld, zijn in principe exclusief belasting over de toegevoegde waarde (ook wel btw genoemd), de kosten van vervoer, verpakking en terugzending of verwijdering van de buitenverpakking. De transportkosten en btw worden berekend in de laatste stap voordat de klant de bestelling plaatst. Als de Klant bij deze stap niet akkoord gaat met de extra kosten en het volledige aanbod, kan hij afzien van het plaatsen van de bestelling.

De Verkoper mag alleen onbetwiste of onherroepelijke vorderingen van deSter verrekenen. Vorderingen van Verkoper op deSter mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deSter niet aan derden worden overgedragen. Betalingen kunnen alleen worden gedaan aan de Verkoper.

BETALING

Koper is verplicht om alle verschuldigde en opeisbare bedragen onder de facturen te betalen voorafgaand aan het plaatsen van de order, zonder enig recht op verrekening, aftrek of tegenvordering van welke aard dan ook. Aangezien de website alleen vooruitbetaling accepteert, is de uiterste betaaldatum onmiddellijk en moet deze worden voltooid voordat de bestelling wordt afgerond. De website accepteert alleen betaling via de ingesloten betalingsprovider van derden. Kopers kunnen gebruik maken van de beschikbare betalingsopties die worden aangeboden door de betalingsprovider, met inbegrip van en niet beperkt tot creditcards/debetkaarten, iDeal, Payconiq of een andere optie die wordt vermeld op de betalingspagina. deSter geeft geen garantie voor de service en/of technische beschikbaarheid van de betalingsprovider en deSter is niet onderworpen aan de fouten of betalingsstoringen veroorzaakt door de betalingsprovider. deSter is niet onderworpen aan de problemen die worden veroorzaakt door de betalingsprovider.

Aangezien vooruitbetaling de enige geaccepteerde betaalmethode is, wordt de factuur gegenereerd door de Website op basis van de verstrekte bestelinformatie. De betalingsprovider kan een elektronische betalingsbevestiging of ontvangstbewijs genereren dat kan dienen als betalingsbewijs, dat niet overeenkomt met een factuur. Eventuele geschillen met betrekking tot het betalingsbewijs moeten schriftelijk worden voorgelegd aan shop@dester.com. Alle andere geschillen met betrekking tot facturen moeten door de Klant worden aangekaart binnen veertien kalenderdagen (14) na de datum van de desbetreffende factuur.

LEVERING

Bestellingen die voor 10.00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag nog verwerkt en overgedragen aan het transportbedrijf. Bestellingen die na 10.00 uur zijn geplaatst, worden aan het einde van de dag aan het transportbedrijf overgedragen. De levertijden zijn afhankelijk van het externe transportbedrijf. Op de Website vermelde leveringsdata zijn schattingen en de Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen of schade als gevolg van vertragingen.

De Verkoper verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de bestelde Producten aan de Klant te leveren op de plaats/afleverplaats, met inbegrip van het bellen van de Klant om een andere levertijd af te spreken. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op korting, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant zoals hierboven vermeld en worden berekend voordat de bestelling wordt geplaatst, na validatie van het winkelwagentje. Als de Klant het niet eens is met de verzendkosten, moet hij afzien van het plaatsen van de bestelling.

HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om goederen te retourneren na 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Optie1 : Aangezien de goederen in contact komen met voedingsmiddelen, kunnen we de retourzendingen alleen accepteren als de producten in hun originele ongeopende verpakking worden geretourneerd. Klanten kunnen echter hun geld terugvragen voor de geopende dozen als er grote kwaliteits- of kwantiteitsproblemen zijn. Voor meer informatie over de voorwaarden, zie het gedeelte: GARANTIE EN INSPECTIE

Om het recht op retournering uit te oefenen, moet de Klant contact opnemen met shop@dester.com en het retourformulier aanvragen bij de klantenservice van deSter. Dit markeert het retourproces en de klantenservice controleert de informatie op het retourformulier met betrekking tot de voorwaarden van het Product. De Verkoper behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren als niet aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan of als het vermoeden bestaat dat de Producten het risico lopen op voedselverontreiniging. Als aan de retourvoorwaarden is voldaan, zal de klantenservice de klant een retourlabel geven en informeren over de volgende stappen voor de retourzending.

De geretourneerde artikelen worden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de Verkoper terugbetaald. De terugbetaling wordt uitgevoerd op een wijze die in overeenstemming is met de oorspronkelijke betalingsmethode. De externe betalingsprovider heeft toegang tot deze informatie en wij hebben geen toegang tot uw betalingsgegevens. In zeldzame gevallen kunnen er problemen zijn met de terugbetaling door de externe provider. In dat geval kunnen we u vragen om ons een bankrekeningnummer te geven voor de terugbetaling. deSter vraagt niet om uw creditcardgegevens en geeft u geen links voor het terugbetalingsproces. deSter is niet verantwoordelijk voor operationele of financiële schade die kan ontstaan door phishing of andere kwaadaardige activiteiten die zich voordoen als onze Website of klantenservice.

RISICO VAN VERLIES EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het risico van verlies of beschadiging van alle Producten die door Verkoper aan Klant worden geleverd, gaat over op Klant bij levering van die Producten in overeenstemming met de toepasselijke Incoterms 2010. De eigendom van alle Producten die door Verkoper aan Klant worden geleverd, gaat over op Klant op het moment dat Verkoper de volledige betaling voor deze Producten heeft ontvangen.

GARANTIE EN INSPECTIE

Verkoper garandeert uitsluitend dat de Producten op het moment van levering voldoen aan de overeengekomen specificaties en dat zij alsdan geschikt zijn voor het normale gebruik daarvan. Verkoper geeft geen andere garantie met betrekking tot de Producten, expliciet noch impliciet. Kleine verschillen in grootte, gewicht, kleur of materiaal vormen nooit een defect en kunnen niet voldoende reden zijn voor afwijzing, garantie of aansprakelijkheid. Elke levering van Producten dient bij aflevering door Koper te worden geïnspecteerd om eventuele zichtbare of duidelijke schade en/of gebreken aan de Producten vast te stellen (door middel van niet-intrusieve inspectie). Garantieclaims moeten binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontdekking worden ingediend. Als er geen schriftelijke kennisgeving is ontvangen binnen de periode van zeven (7) kalenderdagen, worden de Producten geacht te zijn aanvaard en zijn er geen verdere verhaalsmogelijkheden voor de Klant. Het is wel verstaan dat in het geval dat Verkoper geen kennis had van dergelijke onzichtbare schade of defect, hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies of schade. In geval van levering van niet-conforme Producten is het eisen van terugbetaling het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant.

BEPERKING EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID, VERJARING, VERZEKERING

De Verkoper is jegens de Klant aansprakelijk voor alle bewezen aansprakelijkheden, claims, eisen, rechtszaken, vonnissen, rechtsvorderingen, verliezen, schade, boetes en onkosten (“Verliezen”) die door de Klant zijn opgelopen en die rechtstreeks voortvloeien uit bewezen grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Verkoper bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze AVV, waarbij de Klant te allen tijde alle commercieel redelijke inspanningen levert om dergelijke Verliezen te beperken, behalve voor zover de Verliezen zijn veroorzaakt of ertoe hebben bijgedragen door bewezen grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Klant. Niettegenstaande het bovenstaande is Verkoper niet aansprakelijk voor gevolgschade, incidentele of indirecte schade, punitieve schade of verlies van winst, kansen, zaken, inkomsten of ander economisch voordeel. Bovendien is de Verkoper onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade, claims, eisen, rechtszaken, acties, verliezen, enz. … van derden die door de Klant zijn opgelopen in verband met de Producten. De aansprakelijkheid van Verkoper jegens de Klant onder deze AVT is niet hoger dan de vergoedingen die zijn betaald voor de Producten die de oorzaak zijn van de aansprakelijkheid van Verkoper. Elke vordering die voortvloeit uit een schending van deze AVV door de Verkoper moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de vordering is ontstaan. Elke beperking van aansprakelijkheid onder deze AV is van toepassing op elke vordering, ongeacht of deze voortvloeit uit een vordering op basis van contract, onrechtmatige daad of anderszins. Elke Partij verbindt zich ertoe om tijdens de duur van hun relatie een gepaste verzekeringsdekking te voorzien en te behouden bij gerenommeerde verzekeraars en een verzekeringscertificaat dat de dekking en de betaling van de premies bevestigt, zal op eerste schriftelijk verzoek aan de andere Partij worden bezorgd.

VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID; OVERMACHT

In het kader van deze AV wordt onder overmacht verstaan: elke omstandigheid buiten de controle van de Verkoper die redelijkerwijs niet kon worden voorzien en die het de Verkoper onmogelijk maakt om zijn verplichtingen onder deze AV geheel of gedeeltelijk na te komen. Omstandigheden die overmacht veroorzaken kunnen onder andere zijn arbeidsonrust (inclusief maar niet beperkt tot staking, werkonderbreking, regelwerk), storm, brand, explosie, overstroming, aardbeving of andere natuurrampen, daad van de openbare vijand, oorlog (verklaard of niet verklaard), vijandigheid, oproer, burgerlijke onrust, embargo, terrorisme, sabotage, ongeval, pandemie, epidemie of quarantainebeperking, onderbreking van of moeilijkheden bij het verkrijgen van noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan of storing in transport, uitval van fabrieken of essentiële machines, noodreparatie of -onderhoud, onderbreking van computerdiensten, uitval of tekort aan nutsvoorzieningen, vertraging in de levering of gebreken in goederen geleverd door leveranciers of onderaannemers aan Verkoper, of de tussenkomst van een overheidsinstantie buiten de redelijke controle van Verkoper. Een geval van overmacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting. In geval van overmacht is de Verkoper ontheven van zijn verplichtingen zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.

EIGENDOMSRECHTEN

De Klant kan de website van de Verkoper gratis gebruiken om bestellingen te plaatsen, door de productcatalogus te bladeren en contact op te nemen met de Verkoper voor bestellingen van grotere hoeveelheden.

Het gebruik van de website en software van de Verkoper voor onwettige doeleinden is ten strengste verboden.

De Website kan links bevatten naar andere websites die buiten de controle van deSter vallen. deSter en haar groepsmaatschappijen zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of rechtmatigheid van de inhoud van andere websites, noch voor de informatie, aanbiedingen, producten of diensten die deze bevatten. deSter is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van de toegang tot deze andere websites.

Structuur van de Website, software, merken, handelsmerken, Productrecepten, databasestructuren, foto’s, beelden, teksten, stilstaande of bewegende beelden, geluiden, grafieken, logo’s, evenals de samenstelling, recepten en knowhow met betrekking tot de Producten zijn het exclusieve eigendom van Verkoper, zijn gelieerde ondernemingen en/of zijn licentiegevers en worden beschermd door Nederlands en internationaal intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke bescherming van databanken.

De compilatie van alle inhoud die wordt gepresenteerd of beschikbaar wordt gesteld via de Website is het exclusieve eigendom van de Verkoper en wordt beschermd door het internationale intellectuele eigendomsrecht en de wettelijke bescherming van databases.

Onder voorbehoud van naleving van deze AVV en de betaling van eventueel verschuldigde bedragen, verleent de Verkoper de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang, persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Website.

Deze licentie omvat geen rechten om de Website, de inhoud ervan of Producten te gebruiken voor de volgende doeleinden

  • verkoop (inclusief wederverkoop) of enig ander commercieel gebruik
  • het verzamelen of gebruiken van een productvermelding, productbeschrijvingen of productprijs;
  • enig gebruik afgeleid van de Website, de inhoud ervan of de Producten;
  • het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor een andere handelaar;
  • elk gebruik van een websitekopieerapparaat of een ander soortgelijk hulpmiddel waarmee gebruikers gegevens kunnen verzamelen of extraheren.

De Website en de Inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. De Klant mag geen delen van de inhoud van de Website overnemen of hergebruiken zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Aan deze Klant wordt geen licentie of ander intellectueel of artistiek eigendomsrecht op de Producten verleend.

Alle intellectuele eigendomsbelangen en -rechten in en op de goederen en alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle apparatuur, mallen en uitvindingen, al dan niet octrooieerbaar, geregistreerde of ongeregistreerde modelrechten, auteursrechten en/of technologie geleverd, gecreëerd of ontwikkeld door de Verkoper of een van zijn gelieerde ondernemingen of onderaannemers blijven exclusief voorbehouden aan de Verkoper en/of zijn gelieerde onderneming(en) en/of zijn onderaannemers. Verkoper is ook de enige eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op handelsmerken, dienstmerken, trade dress, logo’s en andere bronaanduidingen van Verkoper of een van zijn gelieerde ondernemingen. Klant zal geen informatie met betrekking tot de Producten, het fabricageproces van de Producten en ontwikkelingen met betrekking tot toekomstige producten en/of nieuwe fabricageprocessen aan derden bekendmaken.

ONDERAANNEMING EN OVERDRACHT

De Verkoper aanvaardt geen enkele beperking of belemmering van zijn vermogen om een deel of alle diensten die hij moet uitvoeren, uit te besteden. Geen van beide partijen mag deze AV, of enig recht om hierop actie te ondernemen, toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

VERTROUWELIJKHEID

De inhoud van deze AVV, alle informatie over de andere Partij en de activiteiten van de andere Partij is gevoelig en vertrouwelijk en mag door geen van beide Partijen worden bekendgemaakt, onthuld of gedeeld aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Partij die de informatie niet onthult, tenzij de informatie op het moment van de bekendmaking klaarblijkelijk openbaar is of een dergelijke bekendmaking wordt vereist door een geldig juridisch proces of anderszins wettelijk verplicht is, in welk geval de Partij die de bekendmaking moet doen de andere Partij hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt. Elke Partij zorgt ervoor, en is er aansprakelijk voor, dat haar bestuurders, werknemers, agenten, adviseurs en onderaannemers geen vertrouwelijke informatie openbaar maken.

ZEKERHEID

Als een bevoegde rechtbank een bepaling van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht. Elke bepaling van deze AV die slechts gedeeltelijk of geheel ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijft volledig van kracht voor zover deze niet ongeldig of niet-afdwingbaar is. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling (of een deel daarvan) zal worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke intentie het dichtst benadert.

WIJZIGINGEN

Deze Verkoopvoorwaarden en alle Inhoud van de Website kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd of aangepast. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de AVV, worden de bijgewerkte AVV op deze website gepubliceerd.

Wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie van kracht. U stemt in met de bijgewerkte AV wanneer u de Website bezoekt.

DeSter is niet verplicht om u te informeren over de wijzigingen. Om inbreuken op de toestemming te voorkomen, raden we u aan de AVG regelmatig te lezen.

PRIVACY EN COOKIES

deSter streeft ernaar te voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming. In het Privacybeleid en de Cookieverklaring wordt uitgelegd hoe informatie over u en uw activiteiten op de Website, waaronder persoonlijke informatie, kan worden verzameld en gebruikt. Door deze Website te bezoeken, gaat u akkoord met het Privacybeleid en de Cookieverklaring.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze AV worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. De toepasselijkheid van alle andere (inter-) nationale regelgeving die van toepassing zou kunnen zijn op grensoverschrijdende handelstransacties (en in het bijzonder het Weens Koopverdrag van 1980) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze AGV zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en meer bepaald die van de stad Antwerpen, België.

Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, zelfs als deze in een specifiek geval niet worden afgewezen. Deze AVV zijn alleen van toepassing als de Klant een ondernemer of een rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

CONTROLETAAL

De taal van het contract is Engels. Verkoper kan naar eigen goeddunken vertalingen in andere talen verstrekken voor het gemak alleen. In geval van discrepantie of interpretatiemoeilijkheden tussen de twee taalversies, prevaleert de Engelse versie. Vertalingen mogen niet worden gebruikt om de Engelse versie te interpreteren.